Com treballem

L’èxit augmenta la motivació, sobretot si l’alumne atribueix els resultats al seu esforç. Per això, des del principi de la intervenció, treballem per crear una sensació d’èxit que es fonamenta en l’equilibri entre el repte i el nivell de dificultat.

Comencem per tasques fàcils, que provoquen una sensació de domini i comprensió dels continguts i, progressivament, introduïm nivells més complicats, sense arribar mai a proposar tasques que resultin angoixants. Les activitats més adequades són les que l’alumne percep amb un nivell mig de dificultat, que el vinculen amb allò que està aprenent i li provoquen un estat de benestar, fruit del seu treball.

Partim d’una metodologia activa centrada en la descoberta i la participació. Proposem activitats molt atractives que desperten la curiositat i utilitzem materials didàctics variats, intuïtius, originals i manipulables. Fem servir, amb precaució, suports informàtics i audiovisuals pel seu potencial motivador i educatiu. Una eina imprescindible és també l’activitat lúdica, que contribueix a fer el treball de reeducació més creatiu i productiu.

Creem una clima de confiança entre el nen i el professional i ens basem en el treball cooperatiu en petits grups. Utilitzem el grup per normalitzar al màxim el procés terapèutic, pel valor que té en l’actualitat el treball en equip i perquè, la competició, ben entesa, es converteix en una font de motivació.

Introduïm tasques noves a cada sessió evitant activitats repetitives, fomentem el treball lliure i autònom per augmentar l’autoestima i aprofitem els interessos naturals de cada persona.

Utilitzem incentius positius de lloança, el sentit de l’humor i sobretot la paciència i la constància.

Ajudem tant la persona individual com el seu entorn.

Per aconseguir-ho partim:

Treballar conjuntament amb l'escola

Donem un gran valor a la relació amb l’escola. Compartim informació i cerquem la complicitat per generalitzar millor els continguts assolits. Ens agrada que els mestres participin de la nostra intervenció i realitzem un seguiment exhaustiu tant telefònic com presencial.

Col·laborar amb la família

La nostra capacitat per comunicar-nos amb les famílies genera la confiança necessària per oferir el millor assessorament personalitzat sobre el progrés de cada alumne i optimitzar els resultats.

Sessions grupals o individuals

Plantejar sessions grupals o individuals segons les necessitats de la persona.Sempre que l’alumne ho requereixi es plantegen tasques dins una sessió individual, però amb l’objectiu de poder entrar a formar part d’una sessió col·lectiva (2 o 3 persones).

Potenciar els punts forts

Tenim una actitud positiva que ens permet focalitzar la mirada no només en els dèficits, sinó també en les habilitats, competències i capacitats amb què compta cada persona.Des d’aquesta perspectiva, identifiquem i tractem les disfuncions potenciant les aptituds.

Aprenentatge personalitzat

Ideem programes que s’adeqüen a la unicitat de cada persona, a les seves capacitats i al seu nivell evolutiu i maduratiu.

La motivació i l'aprenentatge significatiu

Busquem l’actitud activa i positiva de l’alumne per convertir-lo en protagonista del seu procés d’aprenentatge. Facilitem l’aprenentatge autònom a través d’activitats i experiències que connecten necessitats, interessos i motivacions.

Slide VALORACIÓ
DIAGNÒSTICA
DERIVACIÓ A ALTRES PROFESSIONALS CONTROLS DE
SEGUIMENT
PROPOSTA D'INTERVENCIÓ ASSESSORAMENT
I ORIENTACIÓ PUNTUAL
INTERVENCIÓ DIFICULTATS D'APRENENTATGE DIFICULTATS DE LA PARLA I LLENGUATGE ORAL ESTRATÈGIES D'APRENENTATGE CONDUCTA I CONTROL EXECUTIU ESTAT EMOCIONAL HABILITATS SOCIALS - DISLÈXIA
- DISORTOGRAFIA
- DISGRAFIA
- DISCALCÚLIA
- DISLÀLIES
- RETARD EN LA PARLA
- TDL (TRASTORN DEL
DESENVOLUPAMENT DEL
LLENGUATGE)
- MATEMÀTIQUES
- LLENGÜES
- ALTRES MATÈRIES: Física, Química, Història
- TDAH
- TDA
- ANSIETAT
- AUTOESTIMA
- OBSESSIONS
- ALTRES
- DIFICULTATS EN LES RELACIONS SOCIALS

Com funcionem

Matins

  • 9:30 – 13:30

Tardes

  • 15:00- 20:30
  • 15:00-19:30

93 217 48 38

Secretaria i administració

Elecció del centre

Trivium Gràcia

Sant Gervasi

Contacte

932174838
info@trivium.cat
X