Diagnòstic i Intervenció

Partim d’una visió innovadora i rigorosa en la detecció de les habilitats i carències o dificultats cognitives, de llenguatge i de conducta, relacionades amb l’aprenentatge que ens serveix en el diagnòstic i intervenció en els Trastorns del Neurodesenvolupament.

Gràcies al coneixement exhaustiu de com aprèn cada persona, podem donar suport i orientar-la per aconseguir més rendiment, autonomia personal, autoestima, seguretat i motivació per aprendre.

Intervenció psicoeducativa

L’abordatge terapèutic s’adequa a la simptomatologia, les necessitats i el grau de dificultat que presenta cada persona, donant prioritat a la comunicació, a la transmissió de significats o a la correcció formal dels enunciats.

Dissenyem un programa d’intervenció que s’ajusta al perfil cognitiu i emocional de cada persona.

La nostra intervenció pretén ser funcional i parteix d’un model interactiu on el nen i la família són els protagonistes dins un procés natural que possibilita la construcció compartida de la comunicació i el llenguatge. El nostre suport va més enllà d’una reeducació logopèdica perquè som conscients que la presència d’un trastorn de llenguatge sovint va associada a altres dificultats d’interacció amb l’entorn, a un rendiment escolar deficitari i, en alguns casos, a una afectació del desenvolupament cognitiu.

 

Slide VALORACIÓ
DIAGNÒSTICA
DERIVACIÓ A ALTRES PROFESSIONALS CONTROLS DE
SEGUIMENT
PROPOSTA D'INTERVENCIÓ ASSESSORAMENT
I ORIENTACIÓ PUNTUAL
INTERVENCIÓ DIFICULTATS D'APRENENTATGE DIFICULTATS DE LA PARLA I LLENGUATGE ORAL ESTRATÈGIES D'APRENENTATGE CONDUCTA I CONTROL EXECUTIU ESTAT EMOCIONAL HABILITATS SOCIALS - DISLÈXIA
- DISORTOGRAFIA
- DISGRAFIA
- DISCALCÚLIA
- DISLÀLIES
- RETARD EN LA PARLA
- TDL (TRASTORN DEL
DESENVOLUPAMENT DEL
LLENGUATGE)
- MATEMÀTIQUES
- LLENGÜES
- ALTRES MATÈRIES: Física, Química, Història
- TDAH
- TDA
- ANSIETAT
- AUTOESTIMA
- OBSESSIONS
- ALTRES
- DIFICULTATS EN LES RELACIONS SOCIALS

Equip d'Avaluació i diagnòstic

Mireia Sala

Psicopedagoga i Logopeda


Especialitzada en trastorns de llenguatge i aprenentatge. Codirectora de Trivium. Responsable del Departament Infantil de Trivium. Degana del Col·legi de Logopedes de Catalunya. Professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-Universitat Ramon Llull. Professora del màster interuniversitari en Acolliment, Adopció i Postadopció, UB-URL. Coordinadora dels protocols d’actuació i intervenció de la dislèxia en l’àmbit educatiu realitzat pel Col·legi de Logopedes de Catalunya i publicat pel Departame

Carme Huguet

Mestra i Logopeda


Especialitzada en trastorns de llenguatge i aprenentatge. Codirectora de Trivium. Responsable del Departament d’Adolescents i Joves de Trivium. Col·laboradora en la realització dels protocols d’actuació i intervenció de la dislèxia en l’àmbit educatiu realitzat pel Col·legi de Logopedes de Catalunya i publicat pel Departament d’Ensenyament.

Ignasi Ivern

Dr. en Psicologia i Logopeda


Especialitzat en psicologia cognitiva. Professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-Universitat Ramon Llull. Coordinador del Servei d’Avaluació de Trivium.

Ana Sanguinetti

Neuropsicòloga infanto-juvenil


Llicenciada en Psicopedagogia epr la Universitat del Salvador Buenos Aires. Professora del Màster Universitari d’Educació inclusiva i atenció a la diversitat a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-Universitat Ramon Llull. Professora del Màster Universitari Dificultats de l’Aprenentatge i trastorns del llenguatge a la Universitat Oberta de Catalunya.

Mateo Gonzàlez

Logopeda


Coordinador de l’Àrea de Logopèdia a Trivium. Especialista en llenguatge oral i escrit.

Marta Rosell

Psicòloga


Llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull. Formació complementària en Atenció Precoç i Familia (Màster de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull) i en Acolliment, Adopció i Postadopció (Postgrau de la Universitat de Barcelona i la Universitat Ramon Llull
X