L'impacte de la dislèxia en l'edat adulta

Ignasi Ivern1-2, Mireia Sala1-2, Edgar Gonzàlez1, Carme Huguet1, Marta Santarén1

AELFA-IF - trivium - Col·laboració-01

Introducció

La dislèxia ha estat àmpliament estudiada en l’edat escolar però, tot i ser un trastorn persistent (Swanson & Hsieh, 2009), disposem de menys informació sobre la afectació en l’etapa adulta. La majoria d’investigacions s’han centrat en la caracterització de les dificultats psicolingüístiques. Suárez-Coalla i Cuetos (2015) constaten que continuen existint problemes en tasques de consciència fonològica, denominació ràpida i lectura. Més enllà del seguiment d’aquestes dificultats, ens sembla interessant conèixer com transcorre l’adaptació de les persones amb dislèxia a la vida laboral i en l’entorn sociofamiliar.

Objectiu

L’objectiu d’aquest estudi, de caràcter exploratori, ha estat obtenir informació rellevant sobre l’impacte de la dislèxia a la edat adulta. Per això es va recopilar informació sobre hàbits lectors, persistència de dificultats, recursos adaptatius, informació retrospectiva sobre el rendiment acadèmic i aspectes socioafectius.

Mètode

Participants

66 persones (40 homes i 26 dones) entre 18-38 anys (x=22,8) diagnosticats de dislèxia al llarg de la seva escolarització primària i que van rebre tractament especialitzat, la meitat d’ells durant més de 4 anys. Llengua materna: 78% català; 22% castellà.

Instrument

Qüestionari específic dissenyat per a la investigació de 57 preguntes amb què es van obtenir dades descriptives, respostes dicotòmiques (si-no), respostes d’acord a una escala de Likert (res, poc, bastant i molt) i respostes obertes.

Procediment

Es va remetre per correu electrònic un qüestionari creat mitjançant google-forms a 355 persones majors de 18 anys que havien estat diagnosticades de dislèxia en la seva infància. Després de 3 enviaments successius en un període de 6 mesos es van recopilar 66 qüestionaris.

Resultats

37,8%

Els pares també van tenir dificultats de lectoescriptura.

78%

Afirma que la dislèxia ha significat un repte per a la seva superació personal

90%

Es manifesta satisfet amb el seu progrés

Experiència escolar

Les matèries en que tenien més dificultats van ser les següents en aquest ordre: anglès, llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i ciències naturals

 • Expressa una visió negativa del seu pas per la escola i en general hi ha un major grau de satisfacció a primària que a secundària.63%
 • Va rebre suport especialitzat fora de l'escola95%
 • Valora positivament l'esforç i el temps dedicat a la intervenció logopèdica.93%
 • Ha necessitat suport complementari en l'aprenentatge de l'anglès.98%
 • Reconeix el suport de la família.95%
 • Reconeix el suport del logopeda89%
 • Reconeix el suport de l'entorn escolar43%

Lectura i escriptura

 • Llegeix habitualment.43%
 • Ha de rellegir els paràgrafs per comprendre'ls millor.95%
 • Sempre comet els mateixos errors.62%
 • Pensa més en imatges que en paraules.85%

Formació

Nivell màxim de formació assolit

 • %

Àrea de formació

 • %

Àmbit laboral

 • Admet que el nivell d'exigència del seu treball pel que fa a la lectoescriptura és pràcticament nul.71%
 • Treballa en l'actualitat o ha treballat durant l'últim any.78%

Àrea laboral

 • %
X